Regulamin

1.Grupa Serwisów Internetowych właś›ciciel serwisu www.MieszkaniaPierwotny.pl posiadają…ca numer NIP 822-132-16-81, REGON: 142619086 oświadcza:

2.MieszkaniaPierwotny.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy, którego właścicielem i administratorem jest Grupa Serwisów Internetowych, umożliwiający Użytkownikowi zamieszczanie ogłoszeń„ z rynku pierwotnego oraz wtórnego kupna, sprzedaży lub wynajmu nieruchomoś›ci oraz innych ogłoszeń„ zwią…zanych z rynkiem i obrotem nieruchomoś›ciami. Serwis ogł‚oszeniowy mieszkaniapierwotny.pl umożliwia również Odwiedzają…cemu zapoznanie się™ z opisem i danymi oferowanego w ogł‚oszeniu produktu lub/i usł‚ugi, wybór oferty najbardziej atrakcyjnej, przy wykorzystaniu różnych kryteriów wyszukiwania wybranych przez zainteresowanego daną transakcję….

3.Użytkownik Odwiedzają…cy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowoś›ci prawnej, która wyraziła zgodę™ na treść‡ niniejszego Regulaminu oraz która może przeglą…dać‡ opisy zamieszczanych przez Klienta lub/i Klienta Indywidualnego ogł‚oszeń„ nieruchomoś›ci, usł‚ug i towarów, jak też przeglądać‡ inne informacje, zamieszczone w serwisie Mieszkaniapierwotny.pl zgodnie z przeznaczeniem serwisu.

4.Ogłoszenie - czasowo udostę™pnione Klientowi i/lub Klientowi Indywidualnemu miejsce na stronie internetowej, należą…cej do Grupy Serwisów Internetowych, umożliwiają…ce Klientowi/Developerowi oraz Agencji Nieruchomoś›ci i/lub Klientowi Indywidualnemu sporzą…dzenie oferty kupna, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości lub dotyczą…cej innych usł‚ug i towarów zwią…zanych z szeroko pojmowanym rynkiem nieruchomości, a Odwiedzają…cemu zapoznanie się™ z treś›cą… tej oferty.

5.Regulamin - niniejszy dokument, sporzą…dzony przez Grupę™ Serwisów Internetowych, ogólnie i swobodnie dostę™pny na stronie internetowej Mieszkaniapierwotny.pl, okreś›lają…cy funkcjonowanie, zasady korzystania z serwisu internetowego Mieszkaniapierwotny.pl, zamieszczania ogł‚oszeń„ oraz zakres praw i obowią…zków Użytkownika Odwiedzającego serwis mieszkaniadzialki.pl, z tym zastrzeżeniem, że może on być jednostronnie zmieniany przez wl‚aściciela serwisu, w cał‚oś›ci bą…dź w cz궛ci, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik Odwiedzają…cy akceptuje treść‡ niniejszego Regulaminu oraz prawo jednostronnego dokonywania w nim zmian poprzez Grupę™ Serwisów Internetowych poprzez samo korzystanie z serwisu Mieszkaniapierwotny.pl. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje Użytkownika Odwiedzają…cego od momentu opublikowania go na stronie serwisu. Niniejszy Regulamin wraz z załą…cznikami stanowi integralną… cał‚ość.

6.Wszelkie prawa do MieszkaniaPierwotny.pl są… zastrzeżone na rzecz Grupy Serwisów Internetowych , a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć‡, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Grupa Serwisów Internetowych Mariusz Kamiński lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiał‚y - na podstawie współ‚pracy z Grupą… Serwisów Internetowych - są… udostę™pniane na stronie mieszkaniapierwotny.pl. Zarówno mieszkaniapierwotny.pl, jak i kaźdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz mię™dzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

7.Korzystanie z materiał‚ów tekstowych, graficznych, zdjęć‡, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w mieszkaniapierwotny.pl nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw autorskich do utworów ani do baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególnoś›ci: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób serwisu mieszkaniadzialki.pl lub jego cz궛ci, a także poszczególnych utworów i baz danych udostę™pnianych na jego stronach, rozpowszechnianie publikowanych na stronach mieszkaniadzialki.pl artykuł‚ów, reportaży, wywiadów i innych utworów, pobieranie zawartoś›ci baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w cał‚oś›ci lub w istotnej - co do jakoś›ci lub iloś›ci - cz궛ci.

8.Jakiekolwiek inne niż określone w w/w punktach niniejszych "Zasad korzystania z serwisu Mieszkaniapierwotny.pl" korzystanie z utworów i baz danych udostę™pnianych na stronach mieszkaniapierwotny.pl bez uprzedniej wyraźnej zgody Grupy Serwisów Internetowych udzielonej na piś›mie jest zabronione, a naruszenie praw Grupy Serwisów Internetowych (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych - w ramach współ‚pracy z Mieszkaniapierwotny.pl - są udostę™pniane na stronie serwisu podlegaj…ą ochronie utworów i baz danych będzie skutkować‡ odpowiedzialnością… przewidzianą przez prawo cywilne i karne.REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OFERT NIERUCHOMOŚCI W SERWISIE MieszkaniaPierwotny.pl
(Deweloperzy,Agencje nieruchomości,Inwestorzy,Klienci indywidualni)1.Firma Grupa Serwisów Internetowych właściciel serwisu www.MieszkaniaPierwotny.pl zobowią…zuje się do zamieszczenia w serwisie internetowym mieszkaniapierwotny.pl, zwanego dalej mieszkaniapierwotny.pl, prezentacji oferty Zleceniodawcy dotyczą…cej nieruchomości w zakresie jej sprzedaży, wynajmu, kupna.

2.Treść‡ zamieszczanych w Serwisie ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomoś›ci, a w szczególnoś›ci ich opisów, nie może być‡ sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązują…cymi w Polsce. W opisach ofert nie mogą się™ znaleźć‡ treś›ci reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu Grupie Serwisów Internetowych przysł‚uguje prawo odmowy publikacji ogł‚oszenia lub jego usunię™cia bez zwrotu kosztów publikacji.

3.Korzystanie z serwisu MieszkaniaPierwotny.pl przez Użytkownika Odwiedzającego oznacza zaakceptowanie przez niego w całości niniejszego Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu okreś›lają… zakres i warunki korzystania z usł‚ug serwisu.

4.Poprzez wypeł‚nienie Formularza użytkownik zezwala serwisowi MieszkaniaPierwotny.pl na dokonywanie emisji ogł‚oszenia w Serwisie.

5.Poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie użytkownik oś›wiadcza niniejszym, że posiada wszelkie prawa do materiał‚ów zamieszczonych w ogł‚oszeniu, w szczególnoś›ci do załączonych fotografii, a także że posiada wszelkie wymagane przez prawo uprawnienia/zgody/zezwolenia do ich publikacji w Serwisie. Postanowienia zdania poprzedniego dotyczą w szczególności sytuacji, gdy ogł‚oszenie zawiera materiał‚y chronione prawem autorskim. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu polegają…ce na umieszczaniu w Serwisie fotografii, zdjęć‡ lub innych treś›ci oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysł‚ugują… mu prawa do umieszczenia takich materiałów w Serwisie oraz jest wł‚adny udzielić‡ Mieszkaniapierwotny.pl okreś›lonych w Regulaminie upoważnień„, zezwoleń„, zgód. Konsekwencje takich działań„, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień„, obciążają… wyłą…cznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem dział‚ań„.

6.Ogł‚oszeniodawcy i Partnerzy publikują…cy oferty w Serwisie MieszkaniaPierwotny.pl wyrażają zgodę™ na: upublicznienie danych kontaktowych podanych w ogł‚oszeniu mające na celu umożliwienie doprowadzenia do transakcji; prowadzenie przez Grupę™ Serwisów Internetowych wszelkich dział‚ań„ reklamowych mających za przedmiot publikowaną… ofertę lub oferty przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu (mediów).

7.Treść‡ ogł‚oszeń„ zamieszczonych w serwisie www.MieszkaniaPierwotny.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach serwisu www.mieszkaniapierwotny.pl, są reklamą okreś›lonej nieruchomoś›ci. Mieszkaniapierwotny.pl nie odpowiada za zgodność‡ informacji zawartych w ogł‚oszeniu ze stanem faktycznym, za kompleksowość i dokł‚adność‡ tych ogłoszeń czy też dodatkowych informacji i linków zawartych w ogł‚oszeniach. Za treść‡ ogł‚oszenia odpowiada Użytkownik, który je zamieś›cił‚.

8.Zgłaszając ofertę™ sprzedaży lub wynajmu Użytkownik oś›wiadcza, że albo jest wł‚aś›cicielem nieruchomości będą…cej przedmiotem zgł‚aszanej oferty, albo że jest uprawniony do dysponowania zgł‚aszaną… nieruchomością….

9.W treś›ci Ogł‚oszeń„ zamieszczanych w Serwisie MieszkaniaPierwotny.pl zakazane jest zamieszczanie treś›ci reklamowych, m.in. reklam firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych.

10.Użytkownicy i Partnerzy zamieszczają…cy Ogł‚oszenia w Serwisie Mieszkaniapierwotny.pl wyrażają… zgodę™ na: upublicznienie danych kontaktowych podanych w Ogłoszeniu oraz prowadzenie przez Grupę™ Serwisów Internwtowych wszelkich dział‚ań„ reklamowych mają…cych za przedmiot zamieszczone ogłoszenie lub ogł‚oszenia przy pomocy wszystkich dostę™pnych środków przekazu (mediów).

11.Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień„ punktu stanowi podstawę™ do natychmiastowego usunię™cia lub zablokowania konta danego użytkownika oraz klienta wraz z wszystkimi materiałami wraz z powiadomieniem właś›ciwych organów pań„stwowych, powołanych do zapobiegania i ś›cigania przestępstw.

12.Publikacja ofert Partnerów Serwisu odbywa się w sposób zautomatyzowany poprzez udostę™pnienie bazy ofert utrzymywanej na serwerze mieszkaniapierwotny.pl

13.Grupa Serwisów Internetowych nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów mię™dzy Użytkownikiem a Ogłoszeniodawcą…/Partnerem Serwisu zainicjowanych przez wysł‚anie za poś›rednictwem Serwisu zapytania, zapotrzebowania lub publikacją… oferty w Serwisie mieszkaniapierwotny.pl

14.Wysokość‡ opł‚at za publikację w Serwisie Ogł‚oszeń„ mieszkaniapierwotny.pl przez Użytkowników podana jest w Cenniku na stronie serwisu mieszkaniapierwotny.pl

15.Okres publikacji Ogłoszenia wprowadzonego do serwisu mieszkaniapierwotny.pl za pomocą formularza oraz materiał‚ów przesł‚anych przez Klienta jest okreś›lona zgodnie z zawartą umową… o współ‚pracy reklamowej.

16.Grupa Serwisów Internetowych zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w dostępie do Serwisu mieszkaniapierwotny.pl nieprzekraczających 2 godzin tygodniowo koniecznych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych.

17.Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik/Partner/Klient wyraża zgodą™ na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą… z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z póĹşn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną… informacji handlowych zgodnie z Ustawą… o ś›wiadczeniu usł‚ug drogą elektroniczną… z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U.02.144.1204).

18.Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie mieszkaniapierwotny.pl.Grupa Serwisów Internetowych zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują… od chwili ich opublikowania w Serwisie nieruchmoś›ciowym MieszkaniaPierwotny.pl

facebook